Rosja deklaracja zgodności TR

Deklaracja zgodności na terenie Unii Celnej

Deklaracja zgodności TR (z regulaminem technicznym) jest dokumentem potwierdzającym zgodność produkcji z ustalonymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa zawartymi w regulaminach technicznych Rosji.

Deklaracja Zgodności wystawiana jest na importera. Dokument ten musi zostać zarejestrowany przez odpowiedni organ certyfikujący Rosji. Deklaracja Zgodności oraz Certyfikat Zgodności posiadają jednakową siłę prawną i obowiązkowo są wymagane przy wwozie towaru na terytorium Rosji. Obowiązek uzyskania deklaracji zgodności wynika z ustawy: O regulaminie technicznym. Jeżeli określony rodzaj towaru jest zamieszczony w stosownym regulaminie lub jego załączniku to obowiązkowo podlega deklarowaniu.

Termin ważności, na jaki może być wystawiona deklaracja zależy od rodzaju produktu i regulaminu technicznego, pod jaki w danym momencie podlega deklarowany produkt. W niektórych przypadkach deklaracja może być wystawiona na 1 rok lub maksymalnie na okres 5 lat. Jak już było wspomniane, deklaracje są wydawane tylko na przedsiębiorstwo zarejestrowane na terytorium FR lub w przypadku gdy producentem jest firma zagraniczna - na importera. Wynika to między innymi z tego, że większość pozycji na Jedynej Liście podlegających obowiązkowi deklaracji to są produkty masowego użytku: niektóre rodzaje produktów żywnościowych, ubrania i obuwie dla dorosłych, meble, produkty kosmetyczne, opakowania.