Deklaracja Zgodności CUTR Unii Celnej.
Rosja Białoruś Kazachstan. TR UC.

Deklaracja zgodności EAC inaczej deklarowanie produktów. Eksport na teren Unii Gospodarczej.

Deklaracja potwierdza zgodność produkcji z ustalonymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, zawartymi w regulaminach technicznych, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan. Procedura sporządzania takiego dokumentu nazywa się deklarowaniem. Deklaracja jest alternatywnym dokumentem potwierdzającym zgodność ze strony sprzedawcy lub producenta. Deklarowanie zgodności produktów jest procedurą, która w zasadzie nie różni się od procedury certyfikacji.

Deklarowanie produktu i rejestracja dokumentu w jednym spisie rejestru Unii Gospodarczej.

Deklaracja wydawana jest na importera. Dokument ten musi zostać zarejestrowany przez odpowiedni organ wpisany do Wspólnego Rejestru Unii Gospodarczej. Wydana deklaracja zgodności podlega obowiązkowemu wpisaniu do rejestru elektronicznego, gdzie można sprawdzić, czy dana deklaracja zgodności została wydana przez kompetentny organ oraz czy jest ważna, czy została wstrzymana. Numer deklaracji jest odnotowywany w ogólnym rejestrze.
Deklaracja Zgodności oraz Certyfikat Zgodności posiadają jednakową siłę prawną i obowiązkowo są wymagane przy wwozie towaru na terytorium Rosji. Obowiązek uzyskania deklaracji zgodności wynika z ustawy o regulaminie technicznym. Deklaracja Unii Celnej jest wydawana po realizacji wszystkich obowiązkowych procedur i daje prawo do obrotu produktami na wspólnym obszarze Unii Celnej. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwa zagraniczne, które nie są zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej lub krajów Unii Celnej, nie mogą być odbiorcą deklaracji. ji.

Produkty podlegające deklarowaniu według regulaminów technicznych Unii Gospodarczej ułatwia eksport produktów.

Jeżeli określony rodzaj towaru jest zamieszczony w stosownym regulaminie lub jego załączniku to obowiązkowo podlega deklarowaniu. Uzyskana deklaracja zgodności daje producentowi prawo do obrotu towarami na terytorium państw członkowskich Unii Gospodarczej bez dodatkowego sporządzania przyjętych na ich terytorium dokumentów: deklaracji w systemie GOST R, certyfikatu GOST R i innych. Termin ważności, na jaki może być wystawiona deklaracja zależy od rodzaju produktu i regulaminu technicznego, pod jaki w danym momencie podlega deklarowany produkt. W niektórych przypadkach deklaracja może być wystawiona na 1 rok lub maksymalnie na okres 5 lat.

Wydawanie Deklaracji a producent pochodzący z poza terytorium Unii Gospodarczej, co warto wiedzieć.

Jak już było wspomniane, deklaracje są wydawane tylko na przedsiębiorstwo zarejestrowane na terytorium Unii Gospodarczej lub w przypadku gdy producentem jest firma zagraniczna - na importera. O deklarację zgodności powinna ubiegać się tylko osoba prawna zarejestrowana na terenie Unii Celnej. Nie oznacza to co prawda że na produkt spoza Unii nie można zdobyć tego dokumentu, jednak nieznacznie komplikuje to proces jego wyrobienia.
Deklaracja zgodności EAC z przepisami technicznymi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jest dowodem na to, że produkty spełniają minimalne wymagania przepisów technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dzięki temu produkty są bezpieczne zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska.
Wynika to między innymi z tego, że większość pozycji na Jedynej Liście podlegających obowiązkowi deklaracji, to produkty masowego użytku: niektóre rodzaje produktów żywnościowych, ubrania i obuwie dla dorosłych, meble, produkty kosmetyczne, opakowania.
Wykonujemy deklaracje zgodnie z następującymi Reglamentami Technicznymi: TP-TC/001; TP-TC/002; TP-TC/003; TP-TC/004; TP-TC/005; TP-TC/006; TP-TC/007; TP-TC/008; TP-TC/009; TP-TC/010; TP-TC/011; TP-TC/012; TP-TC/013; TP-TC/014; TP-TC/015; TP-TC/016; TP-TC/017; TP-TC/018; TP-TC/019; TP-TC/020; TP-TC/021; TP-TC/022; TP-TC/023; TP-TC/024; TP-TC/025; TP-TC/026; TP-TC/027; TP-TC/028; TP-TC/029; TP-TC/030; TP-TC/031;
deklaracja CUTR

Wraz z Deklaracją EAC producent, importer lub upoważniony przedstawiciel deklaruje zgodność swoich produktów z minimalnymi wymaganiami przepisów technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU).

W odróżnieniu od certyfikatu EAC, deklaracja EAC jest wystawiana przez samego producenta lub importera. Wszystkie niezbędne testy i analizy są lub są wykonywane przez producenta lub w niektórych przypadkach przez laboratorium. Wnioskodawca osobiście wydaje deklarację EAC na zwykłej kartce papieru. Deklaracja EAC musi być umieszczona w jednolitym rejestrze EAEU przez akredytowaną jednostkę certyfikującą jednego z państw członkowskich EAEU.

Nowa podstawa prawna - prostsza i bardziej opłacalna forma dowodu zgodności

Podstawą prawną deklaracji EAC jest decyzja zarządu komisji EAEU nr 319 z 18.06.2010 r., Porozumienie w sprawie wspólnych zasad i przepisów Regulacji Technicznych Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej 18.11.2010, decyzją Zarządu Komisji Unii Celnej nr 620 z 07.04.2011r.
W wyniku koordynacji krajowych norm bezpieczeństwa poprzednie krajowe przepisy techniczne, takie jak rosyjska certyfikacja GOST i TR, zostały stopniowo wycofane i zastąpione nowymi przepisami technicznymi EAEU (TR CU lub TR EAEU) w każdym sektorze przemysłu. Nowa certyfikacja EAC i deklaracja EAC zostały wprowadzone w EAEU jako prostsza i bardziej opłacalna forma dowodu zgodności.

Oznakowanie deklarowanych produktów -warunek konieczny przy imporcie.

Znak EAC to znak zgodności, który potwierdza zgodność produktów ze wszystkimi wymaganiami zharmonizowanych przepisów technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Celem jest ochrona życia ludzkiego, ich zdrowia i środowiska, a także zapobieganie przekazywaniu konsumentom wprowadzających w błąd informacji. Wszystkie produkty, które pomyślnie przeszły procedury oceny zgodności, mogą być oznakowane znakiem EAC. Następnie produkty mogą być importowane na obszar EAEU i sprzedawane. Znak EAC jest zatem obowiązkowym warunkiem wprowadzenia produktu na rynek EAEU.

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o KONTAKT z naszymi Ekspertami, którzy udzielą kompletnej i kompetentnej informacji w zakresie uzyskania deklaracji TRUC dla Unii Celnej (Rosja Białoruś Kazachstan).

Typy Certyfikaty: Rosja Białoruś Kazachstan Ukraina

Certyfikat Zgodności GOST-R

Certyfikat Zgodności
GOST-R

Dokument, który potwierdza jakość wyrobu i zgodność z normami i wymogami jakości i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jest odpowiednikiem standardu ISO9000.

deklaracja EAC

Deklaracja Zgodności Unii Celnej

Deklaracja zgodności TR jest dokumentem potwierdzającym zgodność produkcji z ustalonymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, zawartymi w regulaminach technicznych Rosji.

certyfikat TR

Zezwolenie ROSTECHNADZOR

Licencja pozwalająca na eksploatację maszyn i urządzeń w przemyśle z wysokim poziomem zagrożenia, takimi jak: przemysł atomowy, zakłady górnicze, bezpieczeństwo sieci elektrycznej i cieplnej.

certyfikat Unii Celnej

Świadectwo Rejestracji

Dokument ważny na terenie całej Unii Celnej (Rosja, Białoruś i Kazachstan). Jest wymagany tyklo dla ściśle określonych wyrobów i nie ma terminu ważności.

Deklaracaj TR

Certyfikat Bezpieczeństwa Pożarowego

Integralna część certyfikacji zgodności GOST-R, która potwierdza zgodność danych produktów z wymogami bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy uzyskania certyfikatu określa Państwowa Straż Pożarna.

Certyfikat EAC

Certyfikat Unii Celnej

Dokument wystawiany w celu potwierdzenia jakości produkcji z zatwierdzonymi standardami na terytorium Unii Celnej.

certyfikat CUTR

Certyfikat Ukrsepro

Dokument, który potwierdza zgodność produkcji ze wszystkimi wymaganiami i normami obowiązującymi na terytorium Ukrainy. Wartość formalną Certyfikatu Ukrsepro można przyrównać do Certyfikatu ISO9000.

Świadectwo Sanitarne

Świadectwo Sanitarno-Higieniczne

Dokumentem potwierdzający zezwolenie na produkcję albo wwóz produktów, które odpowiadają zarówno normom higienicznym i przepisom sanitarnym FR.powrót

Warning: include(a-footer-pl.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/gost24/ftp/gost-r.info/pl/certificates-info/conformity.php on line 291

Warning: include(a-footer-pl.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/gost24/ftp/gost-r.info/pl/certificates-info/conformity.php on line 291

Warning: include(): Failed opening 'a-footer-pl.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/gost24/ftp/gost-r.info/pl/certificates-info/conformity.php on line 291